دخترک دوره گرد دلم

 راه می رود

 راه می رود

 راه می رود

 اسپند می چرخاند

 و

 سر هر سرخ رگ و سیاه رگ 

 که می رسد

 و

 سر هر کوچه خاطرات

 که می رسد

 لبخند زنان می گوید

 صلوات بفرستید

 مسافر دارم در راه...

 الهی عمر از سلول بودنتون ببرید

 یه صلوات...

 الهی مسافراتون زود برسن

 صوات بفرستید

 مسافر دارم در راه....

منبع : خودنویسی ها |از آن فال فروش های جهانگرد
برچسب ها :  راه , مسافر دارم ,بفرستید  مسافر