انگار

 چیزی مرا دل تنگ تو می کند...

 هر چه هست از چشمان عباس می آید...

 تا یاد کهف العباس می کنم؛

 انگار کسی در گوشم نجوا می کند:

 حیدر

 حیدر

 حیدر...

 و

 این نجوا شور می گیرد...

 مستم می کند

 و

 قطره قطره از چشمانم می بارد...


 +به یاد اربعین بی خواب شده ام...

منبع : خودنویسی ها |که بی تو تمام چاه ها خشکیده اند...
برچسب ها :  حیدر , حیدر  حیدر